Missie, visie, doelstellingen

Stip aan de horizon
Onze gezamenlijke stip aan de horizon is een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is en opbrengsten genereert voor de leefomgeving, de gemeenschap en de economie, lokaal en regionaal.
Wij geloven dat een actieve rol van burgers de energietransitie enorm kan versnellen, en tegelijk kan bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving, een democratische energiemarkt en een circulaire economie.

Doel
Het doel van ODE Decentraal is het bijdragen aan de transitie naar duurzame energie in Nederland, die decentraal wordt opgewekt door burgers en coöperaties. Hiervoor richten we ons op twee kerntaken: ondersteuning en belangenbehartiging. Belangenbehartiging betekent dat we in de politiek en media onze achterban vertegenwoordigen en ons inzetten voor beleid dat lokale duurzame energie faciliteert. Ondersteuning is het bieden van diensten aan burgers en coöperaties, waardoor zij hun doelen beter kunnen bereiken. Om deze twee kerntaken goed te kunnen bereiken, moeten we slim samenwerken met partnerorganisaties, maar daarbij wel goed onze eigen identiteit bewaken.

Missie

ODE Decentraal faciliteert de deelname van burgers en burgerverenigingen in de ontwikkeling en instandhouding van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

Visie

In de energietransitie van fossiel naar energie uit hernieuwbare bronnen hebben burgers een actieve rol en (mede-) zeggenschap in het ontwerp, realisatie en exploitatie van het energiesysteem en een flexibele energiemarkt. Die actieve rol van burgers is georganiseerd in duurzame energie-initiatieven, vaak in een coöperatieve structuur, op verschillende schaalniveaus: van buurt tot landelijk.

Strategie

Betrokkenheid van burgers faciliteren
ODE Decentraal faciliteert de groeiende betrokkenheid van burgers in de energietransitie door:

  • Belangenbehartiging op alle overheidsniveaus (nationaal, provinciaal, gemeentelijk) te versterken en met elkaar te verbinden.
  • De aantrekkingskracht van lokale energie coöperaties voor burgers te vergroten zodat de coöperaties meer leden krijgen en meer activiteiten kunnen ontplooien met en voor hun leden.
  • Financiële middelen aan te trekken voor projecten van lokale energie coöperaties zodat de energietransitie een krachtige impuls van onderop krijgt.

Doelstellingen tot en met 2018

  • ODE Decentraal vertegenwoordigt direct of indirect alle lokale energie coöperaties en alle burgers die daar lid van zijn in Nederland.
  • Alle lokale energie coöperaties en samenwerkingsverbanden daarvan in Nederland erkennen ODE Decentraal als hun belangenbehartiger op nationaal niveau.
  • De aangesloten lokale energie coöperaties vervijfvoudigen hun ledental, van 30.000 in 2015 naar 150.000 burgerleden in 2018.
  • 5 procent van de duurzaam opgewekte energie is opgewekt door burgers en (leden van) energiecoöperaties.
  • Verdienmodel op basis van basiscontributie per burgerlid (1 tot 2,5 euro) aangevuld met diensten en tools voor lokale energie coöperaties, en bijdragen van bijzonder aangeslotenen.
  • Er staat een nationaal investeringsfonds lokale duurzame energie met 100 miljoen euro beheerd vermogen

Onze statutaire doelen leest u hier