Beleidsplan ODE Decentraal

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

1. ODE Decentraal

ODE Decentraal is de brancheorganisatie voor burgers in de energietransitie, individueel of collectief in energie-initiatieven en -coöperaties die bijdragen aan het tot stand komen, het bevorderen en/of vergemakkelijken en/of het ten uitvoer brengen van decentrale hernieuwbare energievoorzieningen.

2. Missie, visie en strategie

2.1. Missie

Het versterken van burgerinitiatieven die werken aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Zodat deze energievoorziening opbrengsten genereert voor de leefomgeving, de gemeenschap en de economie op lokaal en regionaal niveau.

2.2. Visie

ODE Decentraal wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland, die voor een groot gedeelte decentraal wordt opgewekt door burgers en coöperaties. Wij richten ons daartoe op het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van een zo efficiënt mogelijk, betaalbaar en betrouwbaar hernieuwbaar energiesysteem, waarbij burgers en burgerverenigingen actief betrokken zijn.

Wij zetten ons in voor een actieve rol van burgers in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Wij geloven dat dit de energietransitie enorm kan versnellen, en tegelijk zal bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving, een democratische energiemarkt en een circulaire economie.

Daarvoor hebben we adequaat faciliterend (overheids)beleid nodig, gericht op duurzame energiecoöperaties.

2.3. Strategie

ODE Decentraal faciliteert de groeiende betrokkenheid van burgers in de energietransitie. Om dit te bereiken richten we ons op twee kerntaken: belangenbehartiging en ondersteuning. Om deze twee kerntaken goed te kunnen uitvoeren, werken we slim samen met partnerorganisaties (zie:3.1.1), maar we bewaken daarbij wel goed onze eigen identiteit.

2.3.1 Belangenbehartiging

Belangenbehartiging betekent dat we in de politiek en media onze achterban vertegenwoordigen en ons inzetten voor beleid dat lokale duurzame energie faciliteert. Wij richten ons op eigenaars en gebruikers van een hernieuwbaar energiesysteem en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

2.3.2. Ondersteuning

Wij bieden diensten aan burgers die zelf duurzame energie op (willen) wekken en aan duurzame energie-initiatieven, waardoor zij hun doelen beter kunnen bereiken.

Een belangrijk onderdeel hiervan is bevorderen van kennisdeling tussen onze leden, belangstellenden en andere stakeholders ten aanzien van de ontwikkeling en het in stand houden van hernieuwbare energievoorzieningen.

3. Activiteiten van ODE Decentraal

3.1. Belangenbehartiging

3.1.1. Deelname aan overlegorganen

ODE Decentraal werkt aan belangenbehartiging voor haar leden op alle overheidsniveaus (nationaal, provinciaal, gemeentelijk). Ze doet dit namens haar leden of door haar leden te versterken en te verbinden.

ODE Decentraal behartigt de belangen van haar leden door deel te nemen in verschillende organisaties en overlegorganen:

1. Lidmaatschap en deelname in bestuur en alle commissies/werkgroepen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie;
2. Lidmaatschap en deelname Nationale Coöperatieve Raad;
3. Deelname aan de Commissie Borging Energieakkoord, binnen deze commissie stemmen wij af met de directeuren van Greenpeace, Milieudefensie, WNF, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en de NVDE
4. Deelname aan de Overlegtafel Netbeheerders.

3.2. Aantrekkingskracht energiecoöperaties

De aantrekkingskracht van lokale energiecoöperaties vergroten zodat zij meer leden krijgen en meer activiteiten ontplooien met en voor hun leden.

3.3. Financiële middelen aantrekken

Het aantrekken van financiële middelen voor projecten van lokale energiecoöperaties zodat de energietransitie een krachtige impuls van onderop krijgt.

3.4. Projecten 2017

Concreet gaan we in 2017 met de volgende projecten aan de slag:

  • Uitwerken en uitvoeren van een actieplan om de financieel-juridische risico’s binnen de coöperatieve energiesector te verminderen. Met als doel de financieel juridische governance van energiecoöperaties te versterken.
  • Uitwerking van een financieel ontwikkelmechanisme voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten van energiecoöperaties. Met als doel de slagkracht en ontwikkelcapaciteit van energiecoöperaties te vergroten en versterken.
  • Project REScoopPlus. Dit is een Europees gesubsidieerd project met als doelstelling de beste praktijken van energiebesparingsmaatregelen van energiecoöperaties in Europa te onderzoeken en uit te dragen aan energiecoöperaties. Met als doel: energiebesparing meer op de agenda van energiecoöperaties te krijgen en ze daar direct de juiste tools voor aan te reiken.
  • Het opzetten van een ICT-project voor de sector. Om de sector van energiecoöperaties verder te professionaliseren wordt de automatisering van de ledensystemen en kennisdeling binnen de sector uitgebreid. ODE Decentraal gaat in 2017 aan de slag met het werven van fondsen om dit project uit te voeren. Met als doel, de interne organisatie van onze leden te versterken.

4. Samenwerking

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren en efficiënter te werken, werken wij nauw samen met twee organisaties: HIER opgewekt en REScoopNL.

4.1. Taakverdeling

4.4.1. ODE Decentraal

ODE Decentraal is als brancheorganisatie de belangenbehartiger van burgers, instellingen en andere organisaties, die werken aan meer coöperatief en/of door burgers opgewekte duurzame energie in Nederland

4.4.2. HIER opgewekt

HIER opgewekt heeft als belangrijkste taak kennisdeling en –verspreiding. Het is een stichting ten behoeve van de kennisdeling binnen de sector van energie-initiatieven. ODE Decentraal bestuurt deze stichting in samenwerking met HIER klimaatbureau. De te verspreiden kennis wordt in verschillende kennisclusters voorbereid. De bestuursleden van ODE Decentraal zijn voorzitters van de verschillende kennisclusters van HIER opgewekt. Zo is er een directe verbintenis met onze achterban.

4.4.3. REScoopNL

De voornaamste activiteit van REScoopNL is het helpen realiseren van zon- en windprojecten. REScoopNL heeft een eigen juridische identiteit, maar beschouwt zich onderdeel van ODE Decentraal.

5. Media en communicatie

ODE Decentraal brengt twee bladen uit: WindNieuws en de BODE.

5.1. WindNieuws

WindNieuws is een blad dat zich specifiek richt op de windsector. Het blad heeft een autonome redactie. Het blad komt 6 keer per jaar uit. Leden van ODE Decentraal krijgen korting op een abonnement.

5.2. BODE

BODE is het ledenblad van de vereniging ODE Decentraal. Het blad heeft een redactie die wordt aangestuurd door het bestuur van ODE Decentraal. BODE komt twee keer per jaar uit.

5.3. Digitale nieuwsbrief

Verder communiceert ODE Decentraal met haar leden via haar digitale nieuwsbrief die circa zes keer per jaar via e-mail verspreid wordt aan de leden.

6. Werven van gelden

ODE Decentraal werkt op basis van inkomsten van leden. In november 2015 zijn een nieuwe ledenstructuur en contributie-opzet vastgesteld. Deze structuur is terug te vinden op de website.
Het belangrijkste onderscheid bestaat tussen leden met stemrecht en Bijzonder Aangeslotenen zonder stemrecht. Bijzonder Aangeslotenen zijn die partijen die niet voldoen aan de statutaire eisen om volwaardig lid te worden, maar die wel de doelstellingen van de vereniging ondersteunen.

Daarnaast verwerft ODE Decentraal gelden door actief deel te nemen aan projecten of onderzoeken. Zo werd in 2016 t/m 2019 de inzet van de directeur deels vergoed doordat zijn inzet vergoed werd vanuit verschillende onderzoeksprojecten zoals het Europese project REScoopPlus.

ODE Decentraal wil in de toekomst meer projecten opzetten die in het belang zijn van haar leden. Daarvoor zoeken wij dan externe financiering, bijvoorbeeld vanuit de overheid of andere belanghebbenden.

7. Geen winstoogmerk

ODE Decentraal is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle middelen worden aangewend om haar doelstellingen te behalen. 
De algemene ledenvergadering beslist welke bestemming het batig saldo van de vereniging krijgt bij liquidatie.

8. Kostenstructuur

De opbrengsten bestaan uit contributies van leden en bijdragen van Bijzonder Aangeslotenen. Tevens zijn er contributie-inkomsten van de leden van REScoopNL en Kennemerwind. Daarnaast heeft ODE Decentraal inkomsten uit de subsidie voor het uitvoeren van het project REScoopPLUS.

Er zijn kosten die rechtstreeks toegewezen zijn aan activiteiten van ODE Decentraal zoals de BODE, het project REScoopPLUS, de helpdesk en de lidmaatschappen van NVDE en REScoopEU.

De personeelskosten bestaan uit kosten voor de coördinator van ODE Decentraal en de salariskosten van de directeur die in dienst is van ODE Decentraal. De bestuurders van ODE Decentraal en de twee redacteuren van de BODE krijgen een reiskostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligersvergoeding voldoet aan de regels die de Belastingdienst stelt aan onbelaste vergoedingen. De vergoeding is maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Daarnaast kan een bestuurslid vergoed worden als er activiteiten worden uitgevoerd voor projecten.

De bedrijfslasten bestaan verder uit huisvestingskosten, verkoop- en marketingkosten en overige bedrijfskosten.

Per jaar wordt de begroting van het komende jaar vastgesteld en de jaarrekening van het afgelopen jaar vastgesteld.

9. Administratie

De administratie (ledenadministratie en boekhouding) is geautomatiseerd. De ledenadministratie en financiële administratie worden bijgehouden door de penningmeester van ODE Decentraal. ODE Decentraal werkt aan een verdere integratie van haar ledenadministratie en die van haar leden.

10. Het bestuur

10.1. Bestuursleden

Trees Janssens, voorzitter
René van Vliet, penningmeester
Thijs de la Court
Cora Gijswijt
Sebastiaan Hameleers
Felix Olthuis
Jeroen Verschelling
Gerwin Verschuur
Jeroen Pool
Jan Schouw
Siward Zomer, directeur

Download  het beleidsplan van ODE Decentraal