Beleidsplan ODE Decentraal

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

Strategie en doelstellingen
Missie en strategie
Geen winstoogmerk
Werkzaamheden
Activiteiten en projecten
Media en communicatie
Kostenstructuur
Bestuur

Strategie en doelstellingen

De statutaire doelstelling van ODE Decentraal is:

a. Het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van een zo efficiënt mogelijk, betaalbaar en betrouwbaar hernieuwbaar energiesysteem, waarbij burgers en burgerverenigingen actief betrokken zijn.

b. Het behartigen van de belangen van eigenaars en gebruikers van een hernieuwbaar energie systeem en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

c. Het bevorderen van kennisdeling tussen de leden, belangstellenden en andere stakeholders ten aanzien van de ontwikkeling en in standhouden van decentrale hernieuwbare energievoorzieningen, en

d. Te fungeren als brancheorganisatie voor burgers, instellingen en andere organisaties, die bijdragen aan het tot stand komen, het bevorderen en/of vergemakkelijken en/of het ten uitvoer brengen van decentrale hernieuwbare energievoorzieningen, alles in de ruimste zin des woords.

Missie en strategie

ODE Decentraal faciliteert de groeiende betrokkenheid van burgers in de energietranisitie door:

 • Belangenbehartiging op alle overheidsniveaus (nationaal, provinciaal, gemeentelijk) te versterken en met elkaar te verbinden.
 • De aantrekkingskracht van lokale energie coöperaties te vergroten zodat zij meer leden krijgen en meer activiteiten ontplooien met en voor hun leden.
 • Financiële middelen aan te trekken voor projecten van lokale energiecoöperaties zodat de energietransitie een krachtige impuls van onderop krijgt.

Geen winstoogmerk

ODE Decentraal is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle middelen worden aangewend om haar doelstellingen te behalen.
De algemene ledenvergadering beslist welke bestemming het batig saldo van de vereniging krijgt bij liquidatie.

Werkzaamheden

ODE Decentraal behartigt de belangen van haar leden door deel te nemen in verschillende organisaties en overlegorganen. Deze zijn:

Activiteiten en projecten

ODE Decentraal ondersteunt haar leden door projecten en onderzoeken op te starten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Onderzoek beschrijving coöperatieve projecten voor factsheets, gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 • Onderzoek financieel-juridische risico’s binnen de coöperatieve energiesector, gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een financiële ondersteuningstool voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten van energiecoöperaties, gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 • Onderzoek naar juridische handvatten voor gemeenten en provincies en energiecoöperaties voor het verkrijgen van een grondpositie, gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Projecten

ODE Decentraal is betrokken bij het project REScoopPlus. Dit is een Europees gesubsidieerd project met als doelstelling de beste praktijken van energiebesparingsmaatregelen van energiecoöperaties in Europa te onderzoeken.

ODE Decentraal is bezig met het opzetten van een ICT-project voor de sector. Om de sector van energiecoöperaties verder te professionaliseren wordt de automatisering van de ledensystemen en kennisdeling binnen de sector uitgebreid. ODE Decentraal zal in 2017 proberen fondsen te werven om dit project uit te voeren.

REScoopNL

Waar ODE Decentraal zich bezighoudt met belangenbehartiging en HIER opgewekt met kennisdeling, is de voornaamste activiteit van REScoopNL het helpen realiseren van zon- en windprojecten.
REScoopNL heeft een eigen juridische identiteit, maar beschouwt zich onderdeel van ODE Decentraal.

HIER opgewekt

HIER opgewekt is een stichting ten behoeve van de kennisdeling binnen de sector van energieinitiatieven. 
ODE Decentraal bestuurt deze stichting in samenwerking met HIER Klimaatbureau. 
In kennisclusters wordt de te verspreiden kennis voorbereid. Bestuursleden van ODE Decentraal zijn voorzitter van de kennisclusters. Zo is er een directe verbintenis met onze achterban.

Media en communicatie naar de leden

ODE Decentraal brengt onder haar hoede twee bladen uit: WindNieuws en de BODE.

 • WindNieuws is een blad dat zich specifiek richt op de windsector. Het blad heeft een autonome redactie. Het blad komt 6 keer per jaar uit.
 • BODE is het ledenblad van de vereniging ODE Decentraal. Het blad heeft een redactie die wordt aangestuurd door het bestuur van ODE Decentraal. De BODE komt twee keer per jaar uit.
 • Verder communiceert ODE Decentraal met haar leden via haar nieuwsbrief.
 • Werven van gelden

ODE Decentraal werkt op basis van inkomsten van leden. In november 2015 zijn een nieuwe ledenstructuur en contributie-opzet vastgesteld. Deze structuur is terug te vinden op de website. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen leden met stemrecht en Bijzonder Aangeslotenen zonder stemrecht. Bijzonder Aangeslotenen zijn die partijen die niet voldoen aan de statutaire eisen om volwaardig lid te worden, maar wel de doelstellingen van de vereniging ondersteunen.

Daarnaast verwerft ODE Decentraal gelden door actief deel te nemen aan projecten of onderzoeken.
Zo wordt in 2016 de inzet van de directeur deels vergoed doordat zijn inzet in verschillende onderzoeken wordt betaald.

ODE Decentraal zal in de toekomst meerdere projecten proberen op te zetten die in het belang zijn van haar leden en daarvoor externe finaciering door de overheid of andere belanghebbenden organiseren.

Kostenstructuur

De opbrengsten bestaan uit contributies van leden en bijdragen van Bijzonder Aangeslotenen. Tevens zijn er contributie inkomsten van de leden van REScoopNL en Kennemerwind.
Daarnaast heeft ODE Decentraal inkomsten uit subsidie voor het uitvoeren van het project REScoop PLUS.
Er zijn kosten die rechtstreeks toegewezen zijn aan activiteiten van ODE Decentraal zoals de BODE, het project REScoop PLUS, de helpdesk en de lidmaatschappen van NVDE en REScoop.eu.
De personeelskosten bestaan uit kosten voor de coördinator van ODE Decentraal en de salariskosten van de Directeur die in dienst is van ODE Decentraal. De bestuurders van ODE Decentraal en de twee redacteuren van de BODE krijgen een reiskostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligersvergoeding voldoet aan de regels die de Belastingdienst stelt aan onbelaste vergoedingen. De vergoeding is maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Daarnaast kan een bestuurslid vergoed worden als er activiteiten worden uitgevoerd voor projecten.
De bedrijfslasten bestaan verder uit huisvestingskosten, verkoop- en marketingkosten en overige bedrijfskosten.
Per jaar wordt de begroting van het komende jaar vastgesteld en de jaarrekening van het afgelopen jaar vastgesteld.

Administratie

De administratie (ledenadministratie en boekhouding) is geautomatiseerd. De ledenadministratie en financiële administratie worden bijgehouden door de penningmeester van ODE Decentraal. ODE Decentraal werkt aan een verdere integratie van haar ledenadministratie en die van haar leden. 

Bestuur

Het bestuur van ODE Decentraal bestaat uit: 
Felix Olthuis, interim-voorzitter
René van Vliet, penningmeester
Cora Gijswijt
Jeroen Verschelling
Thijs de la Court
Gerwin Verschuur
Pieter Wittenberg
Sebastiaan Hameleers

download een pdf van het beleidsplan van ODE Decentraal