Nieuws

Kamp biedt nieuw kabinet helder keuzemenu voor stimulering zonnepanelen

17 juli 2017

NVDE wil fluwelen overgang van salderen naar terugleversubsidie
Minister Kamp zet in de op 12 juli verschenen brief aan de Tweede Kamer over saldering de richtingaanwijzers voor het volgende kabinet in de goede richting voor zonnestroom bij huishoudens, maar hij geeft de markt nog geen definitieve zekerheid. Kamp schetst twee kansrijke alternatieven voor de huidige salderingsregeling. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is samen met andere marktpartijen enthousiast over één van de varianten: de terugleversubsidie.

Ook stelt Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het investeerders zekerheid zou bieden om de huidige salderingsregeling voor zonnestroom te handhaven tot 2023. Hij legt de bal op de stip voor het nieuwe kabinet, vindt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het voorstel van Kamp toont de goede richting voor de lange termijn. Ook het tot 2023 handhaven van de salderingsregeling vinden wij verstandig. Maar om investeerders voldoende zekerheid te bieden zal ook het beleid voor daarná duidelijk moeten worden,” aldus Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Voor consumenten is het belangrijk dat ze binnen zeven jaar hun panelen kunnen blijven terugverdienen. Dan zal zonnestroom snel verder blijven groeien,” zegt Van der Gaag.

De NVDE vindt het belangrijk dat consumenten snel duidelijkheid hebben over het stimuleringsbeleid voor zonnestroom, tot 2023 en voor de periode daarna. Door de salderingsregeling voorlopig te handhaven, maar vooral door duidelijkheid te geven over de toekomst, ontstaat er rust in de markt en kan de zonnesector verder groeien. Voor de langere termijn schetst de minister twee kansrijke mogelijkheden voor een nieuwe regeling: een terugleversubsidie voor de zonnestroom die panelenbezitters niet direct zelf gebruiken maar terugleveren aan het net. Of een investeringssubsidie bij de aankoop van zonnesystemen.

De NVDE is het eens met minister Kamp dat de salderingsregeling vernieuwd moet worden. De NVDE heeft daar al eerder samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland een voorstel voor uitgewerkt. Kern daarvan is dat klanten de zekerheid krijgen van een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar, met een terugleversubsidie die geleidelijk lager wordt naarmate panelen goedkoper worden. Zo wordt het meer gestimuleerd om zelfopgewekte stroom ook zelf te gebruiken en blijven de kosten voor de overheid in balans, zo bevestigt ook de studie die de minister heeft laten doen.

De NVDE heeft daarom een sterke voorkeur voor de terugleversubsidie die genoemd wordt in de brief van Kamp. Met deze variant is een fluwelen overgang naar de nieuwe regeling mogelijk en kan de markt zich stabiel en snel doorontwikkelen. De terugleversubsidie stimuleert kwaliteit, onderhoud en het optimaal gebruik van daken. Een groot nadeel van de andere door Kamp genoemde variant, de investeringssubsidie, is dat deze voor een ingewikkelde overgang zorgt en een ‘start-stop-systeem’ kan introduceren: mensen wachten op de subsidie – maken er vervolgens massaal gebruik van – en als de pot leeg is, valt de markt weer stil.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven en organisaties (waaronder ODE Decentraal) die werken aan een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Met deelnemers vanuit alle invalshoeken versnelt de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme.

Holland Solar geeft in onderstaand bericht meer details over de salderingsregeling

 Vertrouwenwekkende brief over toekomst saldering 

Holland Solar is verheugd dat minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer het belang onderstreept van de investering in zonnepanelen door huishoudens. Ook erkent hij dat er nog geruime tijd ondersteuning nodig zal zijn voor deze markt. Hij doet voorstellen voor een vervangende regeling, maar maakt ook duidelijk dat de huidige salderingsregeling zou moeten worden verlengd tot het moment waarop er een adequate nieuwe regeling is. Ondanks het ontbreken van een formeel besluit zal de sector opgelucht zijn met deze vertrouwenwekkende brief over de toekomst van salderen. 

Zonnepanelen op particuliere woningen, koop- en huurhuizen, zijn essentieel in de energietransitie. Niet alleen leveren zij een direct aandeel in de doelstelling voor duurzame energie, maar ze vormen ook een belangrijke schakel in de bewustwording van burgers over de noodzaak van de energietransitie. Daarmee dragen ze bij aan het draagvlak voor duurzame energiebronnen. 

In de brief wordt aangegeven dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de manier waarop bij particulieren de aanleg van zonnepanelen ook in de toekomst kan worden gestimuleerd. Minister Kamp geeft daarbij een voorzet voor twee varianten: een subsidie op de teruglevering van stroom en een investeringssubsidie. Hoewel beide voorstellen hun voordelen hebben is Holland Solar een sterk voorstander van een model waarin de opbrengst van zonnepanelen wordt gesubsidieerd (terugleversubsidie). Dit bevordert goed werkende systemen over de gehele levensduur en een goed gebruik van de dakruimte. Een investeringssubsidie zal al snel leiden tot budgettering per jaar met als gevolg een markt van hollen en stilstaan. 

Uit het voorstel blijkt dat de minister een regeling voorstaat die de burger voldoende investeringszekerheid biedt. In het sectorvoorstel van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) voor een terugleversubsidie en in de gesprekken met het ministerie is altijd gesproken over een terugverdientijd van 7 jaar. In de ogen van Holland Solar is dit een termijn passend bij een dergelijke investeringsbeslissing van de burgers. 

De voortzetting van de salderingsregeling als overgangsmaatregel zal ook zekerheid geven aan woningcorporaties om met hun huurders in zonnepanelen te investeren. In het verlengde daarvan zullen ook financiële instellingen (banken en pensioenfondsen) zich meer comfortabel voelen om projecten van woningcorporaties te financieren. 

De potentie van zonnestroom in de energietransitie is groot en particuliere woningen (koop- en huurwoningen) kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Hoe sneller er langjarige duidelijkheid komt, des te sneller kan de grootschalige realisatie van zonnepanelen op woonhuizen voortgezet worden.